Privacyverklaring

Samenvatting

FreshConnections hecht grote waarde aan jouw privacy. Jouw persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken we uitsluitend voor sollicitatie- en wervingsdoeleinden. Jouw persoonlijke gegevens worden alleen beschikbaar gesteld voor de sollicitatie- en wervingsdoeleinden en personen die betrokken zijn bij de procedure. Jouw persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Jouw persoonlijke gegevens worden niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden vanaf de datum van vandaag circa 1 jaar bewaard. Hierna ontvang je een mail met het verzoek of wij jouw gegevens mogen bewaren voor langere te mogen bewaren voor wervingsdoeleinden. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor het nemen van
automatische beslissingen. Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, terugtrekking van
toestemming of om je gegevens te laten verwijderen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de
verwerking van jouw gegevens. Hiervoor en voor overige vragen kun je contact opnemen met ons via
administratie@freshconnections.nl.

Privacyverklaring FreshConnections b.v., FreshConnections Amsterdam b.v. en FreshConnections Administraties b.v

FreshConnections is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van essentieel belang is. Via de website van FreshConnections en andere kanalen kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden aangeboden en verwerkt. FreshConnections acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd, conform de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
FreshConnections is de verantwoordelijke voor de gegevensbewerking. In deze privacyverklaring legt FreshConnections je uit welke persoonsgegevens FreshConnections verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens op basis van jouw informatieverstrekking op onze website

 1. Door het gebruik maken van de geboden functionaliteiten van de website, het vragen van contact,
  het solliciteren op een vacature of het doen van een open sollicitatie, laat je bepaalde gegevens
  bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
  persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk
  is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk
  bedoeld voor diegenen die de website als particulier of potentiele werknemer gebruiken.
  Wij gebruiken de volgende gegevens om jouw contactaanvraag te kunnen behandelen;
  – Naam
  – Email adres
  – Telefoonnummer
  – Je bericht dat je op onze website achterlaat
  Wij gebruiken de volgende gegevens om jouw (open) sollicitatie in behandeling te kunnen nemen;
  – Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
  – Curriculum vitae
  – Emailadres
  – Telefoonnummer
  Door je gegevens op onze website achter te laten geef je FreshConnections uitdrukkelijk toestemming om deze
  gegevens te gebruiken en vast te leggen in onze systemen ten behoeve van onze kandidaat
  portfolio. Je geeft FreshConnections toestemming om de door jouw verstrekte gegevens te gebruiken om
  contact met je op te nemen over huidige of toekomstige vacatures.
  Websites van derden
  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die nu of in de toekomst door
  middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden
  op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om
  de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 2. Persoonsgegevens van sollicitanten en aan ons aangeboden kandidaten.
  Persoonsgegevens van sollicitanten worden vastgelegd op basis van de GDPR.. De gegevens
  zijn alleen toegankelijk die hiervoor vanuit de uitoefening van hun functie of voor zover wettelijk
  bepaald gerechtigd zijn.
  Gegevens die vastgelegd worden zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email,
  geboortedatum, geslacht, salarisindicatie en beschikbaarheid.
  Gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen bedienen van de belangen van sollicitant
  en klant worden eveneens bijgehouden in onze systemen en zijn alleen toegankelijk voor
  daarvoor geautoriseerde personen die vanuit hun functie deze gegevens moeten kunnen
  benaderen. Hierbij valt te denken aan curriculum vitae, diploma’s, en competenties.
  Deze gegevens kunnen tevens uitgewisseld worden met (potentiële) opdrachtgevers van FreshConnections
  teneinde onze klanten en sollicitanten van dienst te kunnen zijn.
 3. Persoonsgegevens van eigen medewerkers (kantoormedewerkers en gedetacheerden),
  zelfstandigen zonder personeel en ingehuurde medewerkers.
  Persoonsgegevens van genoemde categorieën worden vastgelegd op basis van de GDPR. De
  gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die hiervoor vanuit de uitoefening van hun functie
  of voor zover wettelijk bepaald gerechtigd toe zijn.
  Naast persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email worden ook
  gegevens zoals BSN-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie legitimatiebewijs, gegevens die
  gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en bankrekeningnummer
  opgeslagen voor zover dat volgens de wet en het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  noodzakelijk is.
  Gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen bedienen van de belangen van
  medewerker en klant worden eveneens bijgehouden in onze systemen en zijn alleen toegankelijk
  voor daarvoor geautoriseerde personen die vanuit hun functie deze gegevens moeten kunnen
  benaderen. Hierbij valt te denken aan curriculum vitae, diploma’s, competenties, verklaring
  omtrent het gedrag e.d.
  Deze gegevens kunnen tevens uitgewisseld worden met (potentiële) opdrachtgevers van FreshConnections teneinde onze klanten en medewerkers van dienst te kunnen zijn.
  Gegevens over geloof, seksuele geaardheid, ras worden nooit in onze systemen bijgehouden

Algemeen

a. Duur van de opslag

Nadat de gegevens zijn verstrekt en er toestemming is gegeven om ze op te slaan worden
de gegevens een jaar bewaard. Bij een dienstverband zoals omschreven in punt 3 houden
wij de wettelijke bewaartermijn aan.

b. Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt

c. Cookies

Op onze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. Google Analytics is de
analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en app-eigenaren kunnen
vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool kan een aantal cookies gebruiken
om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van
Google persoonlijk te identificeren.

d. Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens alsmede
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan.

e. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

f. Inzage en wijzigingen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) je persoonsgegevens kunt je te allen tijde contact met ons opnemen.

g. Klachten en vermoeden datalek.

Indien je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw data omgaan of indien je het
vermoeden heeft van een datalek verzoeken wij je dit onmiddellijk aan ons te melden via
0182 – 526 826. Wij zullen ons uiterste best doen om jouw vraag/klacht te behandelen.
Mocht ons dit niet naar tevredenheid lukken verwijzen wij je door naar de (AP) Autoriteit
Persoonsgegevens. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 0900 – 2001 201